Tvist avtal – Snabbt, billigt & superenkelt

Ett färdigt och gällande avtal för enbart 2195kr!

Kostnadsfri trygghetskontroll
Smärtfria avtal
Kontakt inom 24h

Om du och en annan part inte kommer överens, då har ni en tvist. Det innebär att ni har ett problem som ni har svårt att lösa på egen hand. Det kan till exempel gälla en familjerättslig tvist i form utav en vårdnadstvist. Denna typ av problem, alltså frågan om vart det gemensamma barnet ska bo, blir ofta löst med hjälp av en domstol.

Det finns även andra sorters problem som kan uppstå, till exempel en arbetsgivartvist där arbetsgivaren har misskött sig och brutit mot en eller flera lagar och regler.

Att hamna i en tvist är oftast mycket påfrestande och det kan även bli långdraget. Vi ska nu reda ut frågorna ”Vad är en tvist?” och ”Vad är ett tvistemål?”. Vi ska dessutom kika lite närmare på vanliga tvister och hur de kan lösas.

Vad är en tvist?

En tvist har alltid två eller fler parter som inte kommer överens. Ibland kan man behöva ha hjälp av domstolen för att lösa det problem som har uppstått. Då får man nämligen ett tvingande beslut som måste följas. Det kan uppstå olika sorters tvister, bland annat följande:

  • Konsumenttvist
  • Arbetsgivartvist
  • Familjerättsliga tvister, t.ex. vårdnadstvist

En tvist kan till exempel uppstå om en köpare är missnöjd med en vara eller produkt. Det kan handla om att person A är missnöjd med den bil som hen har köpt av person B. Det kan även handla om vem som ska få vårdnaden om gemensamma barn eller arbetsrelaterade tvister.

Det bästa är alltid att försöka lösa en tvist på egen hand. Om det inte går så kan man ta problemet vidare till domstol. Det kan dock bli en dyr historia.

Vad är ett tvistemål?

Ett tvistemål är ett civilmål som tas upp i den svenska domstolen för att avgöra problem mellan två enskilda parter som inte kommer överens.

Om man är oense om hur ett problem ska lösas, då kan man väcka talan i ett tvistemål. Den som väcker talan betecknas då som kärande och motparten betecknas som svarande. Man kan starta ett tvistemål om allt från konsumenttvister till familjetvister.

Det finns två olika sorters tvistemål, dispositiva och indispositiva tvistemål. Dispositiva tvistemål handlar mestadels om kommersiella problem där parterna ofta kan förlikas på egen hand. Indispositiva tvistemål är vanligtvis de som tas upp i domstol, till exempel faderskapsmål och mål om äktenskapsskillnad.

I ett tvistemål hålls en huvudförhandling, även kallad för rättegång, där båda parterna ska närvara. Då får domstolen hjälpa till att reda ut vad som är den bästa lösningen på tvisten. Lösningen varierar givetvis beroende på vilket sorts problem det gäller.

Konsumenttvist

Du som konsument kan ha en tvist med ett företag, då kallas det för en konsumenttvist. Problemet kan till exempel gälla att du är missnöjd med en vara du köpt. Om detta sker så bör du klaga eller reklamera i enlighet med konsumentköplagen.

Om du och företaget inte kommer överens så kan ni lösa tvisten med eller utan domstolens inblandning. Att lösa en tvist i domstolen är oftast mycket dyrt, men här kan du få hjälp att lösa problemet en gång för alla. Om ni lyckas lösa problemet utan domstolens inblandning så blir inte beslutet tvingande (det vill säga, det måste inte följas).

Som konsument kan du vända dig till ARN för att få hjälp. De kan dock endast komma med rekommendationer för hur problemet ska lösas.

Arbetsgivartvist

Om du arbetar för ett företag som bryter mot lagar och regler, då kan det uppstå en arbetsgivartvist. Du kan då välja att lösa detta i domstolen som ett tvistemål.

En arbetsgivartvist kan till exempel handla om vilka regler som gäller vid en uppsägning eller ett avsked utan saklig grund. Det kan även handla om brott mot arbetsplatsens kollektivavtal eller otillåtna uppsägningar.

Om du står inför en arbetsgivartvist, då bör du vända dig till det fack som du är medlem i. Då kan du få hjälp och goda råd. Du som anställd kan också bli kallad till en tvisteförhandling om du bedriver en konkurrerande verksamhet.

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en rättslig process där vårdnaden om ett gemensamt barn ska redas ut. Det som ska bestämmas är helt enkelt vem som ska vara barnets vårdnadshavare. Här står alltid barnets behov i fokus och väger tyngst när tvisten ska lösas. Det beror på att det är barnets bästa som ska tillgodoses, snarare än föräldrarnas.

Som utgångspunkt vill domstolen att föräldrarna ska försöka ha gemensam vårdnad. Det kräver dock att föräldrarna kan samarbeta och arbeta för barnets bästa. Om detta inte går, så avgör domstolen hur vårdnaden ska fördelas och var barnet ska bo. En vårdnadstvist behöver inte alltid tas upp i domstol. Ibland kan föräldrarna komma överens innan det sker.

Tvist mellan två företag

Du som företagare kan ha en tvist med ett annat företag. Det kan till exempel vara med en leverantör eller en företagskund. Du som företagare kan även ha en tvist med en privatkund som inte betalar eller en affärspartner.

Som utgångspunkt har man alltid det befintliga avtalet. Det är viktigt att komma ihåg att även muntliga avtal är giltiga och avgörande. Om man vill dra ärendet inför domstol i ett tvistemål så kan man använda överenskommelser och korrespondens som bevismaterial.

Det finns tre sätt att lösa ett problem mellan två företag på: med en förlikning, ett skiljeförfarande och ett domstolsförfarande.

Vanliga Frågor & Svar om Tvist